Rozhodnutie-dodatočné povolenie líniovej vodnej stavby ,,Zásobovanie vodou, záhradkárska osada Nemšová - Bočky"

Späť