ROZHODNTUIE o zastavení stavebného konania, Výzva na okamžité zastavenie prác realizovaných na nepovolenej stavbe a Výzva na predloženie dokladov k dodatočnému povoleniu stavby

Späť
Mesto Nemšová zastavuje stavebné konanie stavby ,,RODINNÝ DOM – LINEAR 324“ v obci Nemšová, k. ú. Nemšová a inžinierske siete stavebníka Martina Červeného a manž. Michaely Červenej.