Predloženie odvolania odvolaciemu orgánu - upovedomenie - ROPSPOL

Späť
Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad upovedomuje,že odvolanie účastníka konania SSBUL Ľuborča proti stavebnému povoleniu stavby „PREVÁDZKOVÁ BUDOVA STAVEBNÍN ROPSPOL – pobočka NEMŠOVÁ“ vydanému Mestom Nemšová súbežne s týmto upovedomením predkladá na rozhodnutie odvolaciemu orgánu Okresnému úradu Trenčín.