Pozvánka na valné zhromaždenie - Výbor spoločenstva bývalých urbárníkov a lesomajiteľov Ľuborča, pozemkové spoločenstvo

Späť

Výbor spoločenstva bývalých urbárníkov a lesomajiteľov Ľuborča, pozemkové spoločenstvo Vás pozýva na VALNÉ ZHROMAŽDENIE, Ktoré sa uskutoční v Kultúrnom stredisku v Ľuborči Dňa 23. 4.2015 o 17 hod.

S nasledovným programom :

  • 1. Otvorenie
  • 2. Voľba zapisovateľa , overovateľov zápisnice. Mandátovej a návrhovej komisie
  • 3. Správa výkonného výboru SBUL o činnosti za obdobie od posledného valného zhromaždenia
  • 4. Správa dozornej rady SBUL
  • 5. Správa lesného hospodára o hospodárení s lesným majetkom
  • 6. Diskusia
  • 7. Schválenie uznesenia
  • 8. Záver Vaša účasť je nutná !

V prípade neprítomnosti podielnikov s nadpolovičnou väčšinou hlasov podielnikov sa valné zhromaždenie uskutoční opakovane. Za výbor spoločenstva