POVOLENIE na odstránenie stavby - ,,Bunková zostava MONA" - ROPSPOL, a.s.

Späť
Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad prerokoval žiadosť vlastníka stavby ROPSPOL, a. s., Trenčianska 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zo dňa 01.02.2016 vo veci povolenia odstránenia stavby súpisné číslo 2087 ,,Bunková zostava MONA“ v obci Nemšová, k. ú. Ľuborča na pozemku C KN parc. č. 650/45.