Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku - Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová

Späť