OZNÁMENIE o začatí vodoprávneho konania - Nemšová kanalizácia mesta

Späť
Stavebník Mesto Nemšová požiadal Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP o zmenu stavby pred dokončením, spočívajúcu v zmene termínu dokončenia vodnej stavby ,,Nemšová - kanalizácia mesta".