Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania vo veci povolenia dodatočného povolenia a užívania líniovej vodnej stavby

Späť