OZNÁMENIE o začatí územného konania - Ing. Ľubomír Fehér, MBA

Späť
O Z N Á M E N I E o začatí územného konania podľa § 36 ods.1 zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a nariadenie ústneho konania.Navrhovateľ Ing. Ľubomír Fehér, MBA, Jav zastúpení Ing. Martina Müllerová, Odbojárov 1806/18G, 911 01 Trenčín požiadal dňa 11.5.2016 Mesto Nemšová o vydanie územného rozhodnutia na stavbu:,,Stavebné úpravy a prístavba domu s. č.: 52“.