OZNÁMENIE o začatí územného konania - cyklotrasa v úseku Nemšová - Trenčín

Späť
Navrhovateľ Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín v zastúpení Ing. Igorom Ševčíkom, konateľom spoločnosti ARGUS_DS s.r.o., Puškinova 2646/23,911 01 Trenčín požiadal dňa 3.8.2016 Mesto Nemšová o vydanie územného rozhodnutia na stavbu: ,,Na bicykli po stopách histórie - cyklotrasa v úseku Nemšová - Trenčín“.