OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania - Obec Horná Súča

Späť
Navrhovateľ Obec Horná Súča v zastúpení starostom obce Ing. Jurajom Ondračkom,požiadal dňa 07.07.2015 Mesto Nemšová o vydanie územného rozhodnutia na stavbu: ,,KYSELKA OBNOVA ODDYCHOVEJ ZÓNY“.