OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania-Ing. Marta Ďurechová, Rodinný dom-Drevenica

Späť
Navrhovateľka Ing. Marta Ďurechová rodená Klejová, Ul. Fučíkova č. 983/7, 914 41 Nemšová, požiadala dňa 24.02.2015 Mesto Nemšová o vydanie územného rozhodnutia na stavbu: ,,RODINNÝ DOM - DREVENICA“.

Dokument na stiahnutie