OZNÁMENIE o začatí stavebného konania zmeny dokončenej stavby - Jaroslav Holeček a manž.

Späť
Stavebníci Jaroslav Holeček a manželka Iveta Holečková požiadali dňa 21.10.2015 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby rodinného domu súpisné číslo 512 spojenú s umiestnením zmeny:,,Zmena dokončenej stavby stavebné úpravy RD č. súp. 512 - Nemšová“.