OZNÁMENIE o začatí stavebného konania zmeny dokončenej stavby a upustenie od ústneho konania

Späť
Začatie konania pre vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby-Rekonštrukcia rodinného domu stavebníka Michala Pijáka a manž. Alžbety.