OZNÁMENIE o začatí stavebného konania zmeny dokončenej stavby a upustenie od ústneho konania - Branislav Krajči a manž. Henrieta

Späť
Stavebník Branislav Krajči a manž. Henrieta emšová požiadal dňa 07.10.2015 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby súpisné číslo 401: ,,PRÍSTAVBA K RODINNÉMU DOMU, VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY“.