OZNÁMENIE o začatí stavebného konania - rodinný dom

Späť
O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním a nariadenie ústneho konania. Stavebníci Bc. Martin Chlebana a manž. Lenka Chlebanová Sabová Centrum II. 95/63, 018 41 Dubnica nad Váhom požiadali dňa 06.07.2016 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu:,,RODINNÝ DOM“.