OZNÁMENIE o začatí stavebného konania - prístupový chodník IBV Vlárska

Späť
Stavebník Mesto Nemšová v zastúpení primátorom Ing. Františkom Baginom, Ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová požiadal dňa 26.07.2017 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na stavbu: ,,Prístupový chodník IBV Vlárska - vstup“.