OZNÁMENIE o začatí stavebného konania o dodatočnom povolení stavby a upustenie od ústneho konania

Späť
Začatie stavebného konania o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu: Rekreačný dom celoročne obývateľný-Novostavba, časť: Prípojka NN.