OZNÁMENIE o začatí stavebného konania o dodatočnom povolení stavby a upustenie od ústneho konania-Lukáš Rýger

Späť
O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania o dodatočnom povolení stavby a upustenie od ústneho konania.Stavebník Lukáš Rýger požiadal dňa 06.03.2015 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu: ,,Rekreačný dom celoročne obývateľný - Novostavba“ časť: Prípojka NN.