OZNÁMENIE o začatí stavebného konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho konania -Ing. Karol Prno a manž.

Späť
O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho konania. Stavebníci Ing. Karol Prno a manželka Marcela Prnová požiadali dňa 14.10.2015 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu:,,ZRUBOVÁ CHATA “WALACH“ na parc. č. 2352, k. ú. ĽUBORČA“.