OZNÁMENIE o začatí stavebného konania - LESY SR - zateplenie fasády

Späť
Stavebník Lesy Slovenskej republiky, š. p., Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín, IČO 36038351 požiadal dňa 13.06.2016 Mesto Nemšová o vydanie povolenia na zmenu dokončenej stavby – administratívnej budovy súpisné číslo 861:,,ZATEPLENIE FASÁDY – AB LS - Nemšová“.