OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania - Západoslovenská distribučná, a.s.

Späť
Stavebník Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 zastúpená Ing. Milošom Červenkom, Dudvážska č. 14, 821 07 Bratislava zastúpeným M. Č. B. – Projekty s. r. o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra v zastúpení PhDr. Ľubomírou Beháňovou, Ul. Za Plavárňou č. 8529/9, 010 08 Žilina požiadal dňa 07.08.2015 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na stavbu:,,TN_Nemšová, Trenčian. Závada, NNK, VNK, TS".