Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania - Západoslovenská distribučná, a.s.

Späť