OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania - Viera Fehérová

Späť
Stavebníčka Viera Fehérová požiadala Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Novostavba rodinného domu v k. ú. Ľuborča