OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania - SVB, Sklárska 1,3

Späť
Stavebník Spoločenstvo vlastníkov bytov, Sklárska 1,3, 914 41 Nemšová požiadal dňa 27.09.2017 Mesto Nemšová o vydanie povolenia na zmenu dokončenej stavby bytového domu súpisné číslo 168:,,Zmena dokončenej stavby BD - Nemšová, ul. Sklárska s. č. 168/1, 3 na pozemku p. č. KN-C 261/60– stavebné úpravy a oprava obvodového plášťa“.