OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania - Ján Bračík

Späť
Oznámenie o začatí SK a upustenie od ÚK stavebníka Jána Bračíka na vydanie stavebného povolenia pre stavbu: Prístupová cesta k rekreačnej chate na parc. č. 2108/2