OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania - Branislav Rýger

Späť
Stavebník Branislav Rýger požiadal dňa 04.08.2015 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na stavbu:,,Záhradná NN prípojka pre parcelu 1855“. Stavba sa bude realizovať v obci Nemšová, k. ú. Ľuborča na základe územného rozhodnutia.