OZNÁMENIE o začatí stavebného a územného konania - Milan Bartek a Simona Poláčková

Späť
Stavebníci Milan Bartek, Dúbrava 577, 913 33 Horná Súča a Simona Poláčková rodená Poláčková, Ul. Janka Palu č. 24/47, 914 41 Nemšová požiadali dňa 24.07.2017 Mesto Nemšová o vydanie povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na zmenu dokončenej stavby súpisné číslo: 738:,,ZMENA DOKONČENEJ STAVBY A PRESTAVBA GARÁŽE“.