Oznámenie o začatí správneho konania - výrub - Pavlina Chlebanová

Späť

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk.

Začaté správne konania:

Podacie  číslo: 3072/2020

Dátum začatia  konania: 25.11.2020

Dátum zverejnenia  informácie: 26.11.2020

Lehota na potvrdenie záujmu: 09.12.2020

Predmet konania:

Pavlina Chlebanová, Školská 2, 914 41 Nemšová, žiada  podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody o vydanie súhlasu na výrub 1 kusu dreviny Orech kráľovský – Juglans regia rastúcej na parcele číslo C-KN 899/2 v kat. území Nemšová z dôvodu ohrozenia života a majetku žiadateľa. Strom zasahuje do elektrického vedenia a ničí plot.