OZNÁMENIE o začatí prerokovávania „Územného plánu mesta Nemšová – Koncept riešenia“ - žiadosť o vypracovanie stanoviska a oznámenie termínu verejného prerokovania

Späť
Mesto Nemšová ako orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 21 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov začal prerokovávať koncept riešenia pre Územný plán mesta Nemšová, v termíne od 22.09. 2015 do 22.10.2015.