OZNÁMENIE o začatí konania zmeny stavby pred dokončením a upustenie od ústneho konania - Ing. František Bagin

Späť
Stavebník Ing. František Bagin, Ul. Šidlíkové č. 4, 914 41 Nemšová požiadal dňa 18.09.2017 Mesto Nemšová o vydanie povolenia na zmenu dočasnej stavby pred dokončením:,,ZÁHRADNÁ CHATA“.