OZNÁMENIE o začatí konania - Z.Blažejová - Prestavba a prístavba RD

Späť
Stavebník Zuzana Blažejová, Športovcov 225/25, 914 41 Nemšová požiadal dňa 25.10.2017 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného povolenia na zmenu dokončenej stavby súpisné číslo 956:„NEMŠOVÁ, m. č. ĽUBORČA RODINNÝ DOM (súp. č. 956/4) PRESTAVBA A PRÍSTAVBA, k. ú. ĽUBORČA, parc. č.: KN-C 45, 46“.