Oznámenie o začatí konania - výrub

Späť

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk.

Začaté správne konania:

Podacie  číslo: 916/2022

Dátum začatia  konania: 23.03.2022

Dátum zverejnenia  informácie: 23.03.2022

Lehota na potvrdenie záujmu: 30.03.2022

Predmet konania:

Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie. V zmysle § 47 ods. 4 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zákonov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) žiada o vydanie stanoviska k výrubom 1 smreka obyčajného nakoľko bráni vo výstavbe  zmeny dokončenej stavby  „Parkovisko MK Sklárska“

Žiadosť o stanovisko je podaná v zmysle zákona č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciach v znení neskorších predpisov ( ďalej len „cestný zákon“).Jedná sa o jednu drevinu Smrek obyčajný Picea abies, ktorá rastie na pozemku registra C-KN parcele  č. 261/1, zastavaná plocha a nádvorie, v kat. území Nemšová. Parcela je vo vlastníctve žiadateľa.

 

Zverejnené:  23.03.2022

Zverejnenie skončí o 7 dní