OZNÁMENIE o začatí konania o zmene územného rozhodnutia a upustenie od ústneho pojednávania

Späť
Navrhovateľ BRICOL s. r. o., so sídlom Dolinská 27/7, 914 42 Horné Srnie, zastúpená konateľom Ing. Petrom Dobešom v zastúpení STAVBY – INŽINIERSKE SLUŽBY, s. r. o., Mierové nám. 33, 911 01 Trenčín, zastúpená konateľom Ing. Andrejom Hanušovským podal dňa 04.06.2015 na Mestský úrad Nemšová návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia na stavbu „RANČE PRI ANTONSTALE “ – časť: RANČ 13".