Oznámenie o začatí konania o vydaní povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku - Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV

Späť