OZNÁMENIE o začatí konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - Peter Baštrnák

Späť
Stavebník Peter Baštrnák požiadal dňa 10.08.2015 Mesto Nemšová o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením: ,,PRESTAVBA RODINNÉHO DOMU“, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie Mestom Nemšová dňa 11.02.2013 pod číslom OV/500/12/62/13/MI-010.