OZNÁMENIE o začatí konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - P. Pavlačka a manž. - Rekreačný dom

Späť