OZNÁMENIE o začatí konania o odstránení stavby a nariadenie ústneho konania

Späť
Navrhovateľ Viliam Juzek, 914 41 Nemšová, podal dňa 15.02.2017 na Mesto Nemšová žiadosť o povolenie na odstránenie stavby súpisné číslo 1487, vedenej v katastri nehnuteľností ako:,,Rodinný dom“.