Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a upustenie od ústneho konania.

Späť

Stavebník Martin Červený a manž. Michaela Červená rod. Plačková, Partizánska 1284/28, 018 41 Dubnica nad Váhom požiadal dňa 29.06.2015 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného povolenia stavby ,,RODINNÝ DOM – LINEAR 324“  v obci Nemšová, k. ú. Nemšová na pozemku registra C KN parc. č.: 4719 a inžinierske siete na pozemkoch registra C KN parc. č.: 4716, 4712 podľa geometrického plánu na zameranie rozostavanej stavby postavenej na parcele reg. C č. 4719 číslo 46596399-33/2015 zo dňa 04.07.2015 vypracovaného Ing. Norbertom Molnárom.

     Stavba bude umiestnená v obci Nemšová, k. ú. Nemšová na pozemku registra C KN parc. č. 4719 a inžinierske siete na pozemkoch registra C KN parc. č.: 4716, 4712  v lokalite „Sídlisko IBV Šidlíkové“,na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Nemšová dňa 26.01.2010 pod číslom OV 1792/09/10-003 a rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia dňa 11.05.2015 pod  číslom. Stavba bude pozostávať z (zo):

 1. 1.     Samostatne stojaceho rodinného domu s jedným štvorizbovým bytom:

Prízemie: Závetrie, zádverie, WC, obývacia izba + jedáleň, kuchyňa, špajza, chodba, izba, spálňa, šatník, kúpeľňa, izba, kúpeľňa, priestor pre kotol, garáž, sklad, krytá terasa.

Technické parametre stavby:

Zastavaná plocha podľa GP: 197,00 m².

Obostavaný priestor:             735,00 m³.

Úžitková plocha:                   135,65 m².

Obytná plocha:                        70,65 m².

 1. 2.     Vnútorných rozvodov: Elektroinštalácia, bleskozvod, zdravotechnika, vykurovanie, plynoinštalácia.
 2. 3.     Prípojok na inžinierske siete: Elektrická prípojka, plynová prípojka, vodovodná prípojka, kanalizácia.

Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby.

     Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona              č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e

 

začatie konania  o dodatočnom povolení stavby v súlade s ustanovením § 88a  v nadväznosti na § 61 odst. 1 stavebného zákona známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne  u p ú š ť a  v zmysle § 61 odst. 2 stavebného zákona  od miestneho zisťovania

 

2. strana z 3 strán oznámenia Mesta Nemšová zo dňa 14.05.2015, číslo OV/690/15/MI-002

 

a ústneho konania, nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie.

Účastníci konania  môžu  v zmysle § 61 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky k žiadosti písomne uplatniť na Mestskom úrade v Nemšovej, stavebnom úrade, Ul. SNP č. 4 a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia (dňom doručenia verejnej vyhlášky je 15. – ty deň odo dňa zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli).  V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak stavebný úrad nebude na ne prihliadať.     

Do podkladov žiadosti môžu účastníci konania nahliadnuť na Mestskom úrade v Nemšovej, stavebnom úrade, Ul. SNP č. 4 (počas úradných hodín v stránkové dni: pondelok, streda, piatok), alebo u stavebníkaMartina Červeného a manž. Michaely Červenej rod. Plačkovej, Partizánska 1284/28, 018 41 Dubnica nad Váhom.

  Toto oznámenie musí  byť vyvesené na úradenej (verejnej) tabuli Mesta Nemšová po dobu 15 dní od nasledujúceho dňa po vyvesení.

                                                                                                            

Ing. František B a g i n
primátor mesta

 

Doručí sa:

Stavebník:

 1. Martin Červený, Partizánska 1284/28, 018 41 Dubnica nad Váhom
 2. Michaela Červená, Partizánska 1284/28, 018 41 Dubnica nad Váhom

Známi účastníci konania:

 1. ALEX N s.r.o., Jaseňová 1997/15 B, 914 41 Nemšová
 2. Peter Hlásny, Partizánska 1281/12, 018 41 Dubnica nad Váhom
 3. Branislav Krajči, Ul. Štúrová č. 12, 914 41 Nemšová
 4. Henrieta Krajčiová,   Ul. Štúrova č. 12, 914 41 Nemšová
 5. Johana Gabrišová, Ul. Šidlíkové č. 24, 914 41 Nemšová
 6. Katarína Hamáčková, Ul. Janka Palu č. 41, 914 41 Nemšová
 7. Adela Miklášová, Penzión 2, Pod Hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom
 8. Štefan Prno, Ul. Vážska č. 1, 914 41 Nemšová
 9. Gustáv Štefánek, Beckovská 2687, 760 01 Zlín, ČR
 10. Právni nástupcovia po nebohej Márii Lubinovej posledne bytom Nemšová, Ul. Slovenskej armády č. 28 – Verejná vyhláška

 

3. strana z 3 strán oznámenia Mesta Nemšová zo dňa 14.05.2015, číslo OV/690/15/MI-002

 

 

 1. Právni nástupcovia po nebohom Deziderovi Milanovi, posledne bytom Partizánske, Októbrova č. 63 – Verejná vyhláška
 2. Právni nástupcovia po nebohom Michalovi Prnovi, posledne bytom Nemšová, Ul. Šidlíkové č. 6 – Verejná vyhláška
 3. Janka Mazánová, Šidlíkové č. 8, 914 41 Nemšová
 4. Danka Kvasnicová, Mládežnícka č. 4, 914 41 Nemšová
 5. Róber Karas, Ul. Čajkovského č. 23, 917 08 Trnava
 6. Ladislav Prno, Ul. Janka Palu 49/14, 914 41 Nemšová
 7. Ing. Pavol Hrbáľ, Ul. Nejedlého č. 1, 841 01 Bratislava
 8. Ing. Stanislav Ďuriš, Ul. Čerňavská 189/55, 914 42 Horné Srnie
 9. Martin Kňažek – Verejná vyhláška.
 10. Jozef Vozník, Ul. Lachova č. 12, 80000 Bratislava
 11. Martin Štefánek, Dolná č. 11, 851 01 Bratislava
 12. Jozef Patrík, Pod hájom 1359/143, 018 41 Dubnica nad Váhom
 13. Milan Matejka, Ul. Rastislavova č. 19, 911 01 Trenčín
 14. Ladislav Belko, Ul. Závadská 830/100, 914 41 Nemšová
 15. Marta Bobošíková, Ul. Závadská č. 90, 914 41 Nemšová
 16. Beáta Galková, Ul. Štúrová č. 6, 914 41 Nemšová
 17. Eva Šubertová, č. 188, 913 03 Drietoma
 18. Marek Amrich, Ul. Sklárska č. 8, 914 41 Nemšová
 19. Jana Ondrkálová, Ul. Rybárska č. 11, 914 41 Nemšová
 20. Právni nástupcovia po nebohom Pavlovi Prnovi, posledne bytom Nemšová, Ul. Janka Palu 49/14 – Verejná vyhláška
 21. Zuzana Vendžúrová, Ul. Vážska č. 8, 914 41 Nemšová
 22. Ing. Dušan Prno, Ul. Kubranská 766/270, 911 01 Trenčín
 23. Ing. Michal Prno, Ul. Kubranská 766/270, 911 01 Trenčín
 24. Helena Tomčányová, Centrum I 41/107, 018 41 Dubnica nad Váhom
 25. Marta Dzygovská, Ul. Šmidkeho č. 15, 914 41 Nemšová
 26. Margita Šupáková, Ul. Revolučná č. 18, 914 41 Nemšová
 27. Jozef Virguš, Ul. Hornov č. 25, 914 41 Nemšová
 28. Milan Klimo, Ul. Dvorecká č. 9, 914 41 Nemšová
 29. Jozefa Mazanovská, Ul. Duklianska č. 2, 914 41 Nemšová
 30. Ing. Jozef Gašperec, Ul. Partizánska 1283/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
 31. Ing. Irena Mojžišová – PROTECH, Nábrežná č. 3, 911 01 Trenčín
 32. PROmiprojekt, s.r.o., Lamačská cesta č. 45, 841 03 Bratislava

Dotknuté orgány:

   45.  Západoslovenská distribučná a.s., Ul. Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava

   46.  RVS Vlára – Váh s.r.o., Ul. Janka Palu 2/3,  91441 Nemšová

   47.  Slovak Telekom a.s., Ul. Poštova č. 1, 010 08 Žilina

   48.  SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

   49.  Krajský pamiatkový úrad, Ul. Hviezdoslavova č. 1, 911 01 Trenčín

   50.  MsÚ Nemšová, Odd. správne, referát životného prostredia - Ing. Eva Brandoburová