OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN - „VÝŤAH – CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, PIARISTICKÁ Č.42 - P.Č. 545/20 K.Ú. TRENČÍN“

Späť
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.11.2018 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Piaristická 42, p.č. 545/20, k.ú. Trenčín – výrub 1 ks lipa malolistá. Asanácia stromu je nutná z dôvodu vybudovania výťahovej šachty k jestvujúcemu objektu – domu sociálnych služieb. Navrhovaná stavba poskytne zlepšenie a zvýšenie komfortu pre klientov aj zamestnancov domu sociálnych služieb. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk