OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – VYBUDOVANIE NOVÝCH PARKOVACÍCH MIEST – SÍDLISKO JUH

Späť
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.09.2017 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín – 1 ks smrekovec opadavý, 2 ks borovica lesná, 1 ks breza previsnutá, 2 ks borovica čierna, 1 ks smrek pichľavý, 4,5 m2 tavoľník van Houtteho rastúcich na ul. Halalovka, na pozemku parc.č.2315/10 kat. územie Trenčín. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „Vybudovanie nových parkovacích miest – sídlisko Juh“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk.