OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – VNÚTROBLOK VÝCHODNÁ ULICA, TRENČÍN - JUH

Späť
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 15.02.2018 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Východná, parc.č. 2315/449, 2315/450, 2315/451, k.ú. Trenčín – výrub 20 ks topoľ sp., 4 ks topoľ osikový, 2 ks topoľ čierny, 12 ks vŕba sp., 2 ks javor tatársky, 1 ks jabloň, 1 ks borovica lesná, 1 ks hloh sp. a kry s výmerou 50 m2 svíb krvavý, 8 m2 hloh sp.. Dôvodom na výrub drevín je vyčistenie pozemku od náletových drevín. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk