OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – ÚPRAVA KRIŽOVATKY ŽILINSKÁ / POVAŽSKÁ; STATICKÁ DOPRAVA NA UL. ŠOLTÉSOVEJ

Späť
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 30.11.2017 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Považská, parc.č.1531/212, k.ú. Trenčín – výrub 4 ks celtis západný. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „Úprava križovatky Žilinská/Považská“; 2. Ul. Šoltésova, parc.č.1531/305, k.ú. Trenčín - výrub 1 ks čerešňa vtáčia, 1 ks javor horský a 2,0 m2 pajazmín vencový. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „Statická doprava na ul. Šoltésovej“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk Zverejnené: 04.12.2017