OZNÁMENIE o začatí konania na výrub drevín ul. Mládežnícka č. 25 - za bytovkou

Späť
Mesto Nemšová, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o z n a m u j e, že dňa 2.12.2016 začalo na základe žiadosti Miroslava Václava evidovanej pod číslom 2261/16, konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín – 1 ks smreka rastúceho na pozemku parc.č. C KN 957/2 k.ú. Nemšová, z dôvodu - rast stromu v tesnej blízkosti bytovky, znižovaniu prieniku denného svetla do spodného bytu. Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk. Zverejnené: 2.12.2016