OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN - TRENČÍN, UL. M. BELA Č.8

Späť
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 26.07.2016 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub 1 ks javor horský, parc.č.2180/279, k.ú. Trenčín, z dôvodu že strom je v kolízii s investičnou akciou mesta „Rozšírenie kapacít statickej dopravy na ul. Šafárikova v Trenčíne“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk Zverejnené: 05.08.2016