OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN - TRENČÍN, UL. KARPATSKÁ, DETSKÉ IHRISKO

Späť
OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN - TRENČÍN, UL. KARPATSKÁ, DETSKÉ IHRISKO Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 17.03.2017 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa predloženej inventarizácie (2 ks Fraxinus excelsior „Pendula“, 2 ks Prunus cerasifera a kry - Weigela floribunda, Rosa canina, Spiraea japonica, Syringa vulgaris, Swida sanguinea, Cotoneaster horizontalis, Rhus typhina, Taxus baccata) rastúcich na ul. Karpatská v areáli detského ihriska, na pozemkoch parc.č.1127/58, 1127/65 kat. územie Trenčianske Biskupice a na pozemku parc.č.1694/1 kat. územie Trenčín. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – Detské ihrisko Karpatská – Trenčín. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk Zverejnené: 20.03.2017