OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN - TRENČÍN, STATICKÁ DOPRAVA, INOVECKÁ 1-3, TRENČÍN

Späť
OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN - TRENČÍN, STATICKÁ DOPRAVA, INOVECKÁ 1-3, TRENČÍN Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.03.2017 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín – 1 ks Javor mliečny, 1 ks Orech kráľovský rastúcich na ul. Inovecká, na pozemku parc.č.1916/1 kat. územie Trenčín. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – Vybudovanie nových parkovacích miest – „Statická doprava Inovecká 1-3, Trenčín“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk Zverejnené: 30.03.2017