OZNÁMENIE o začatí konania na výrub drevín - Trenčín, Mierové námestie

Späť
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.10.2016 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub 5 ks javor mliečny, 1 ks lipa malolistá, 5 ks brestovec západný a 3 ks krovia druh skalník rozložený, parc.č.1216 a 3280 k.ú. Trenčín, z dôvodu, že sa pripravuje komplexná rekonštrukcia Mierového námestia ako celku, vrátane inžinierskych sieti, dochádza aj k čiastkovej obnove dreívn, krové sú poškodené, nevhodne vetvené, prípadne napadnuté škodcom. Miesto predmetných stromov a kríkov budú vysadené nové dreviny vo vyššom počte. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk Zverejnené: 2.11.2016