OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN - TRENČÍN, JUH, PARKOVISKÁ

Späť
OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN - TRENČÍN, JUH, PARKOVISKÁ Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 17.03.2017 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín – 3 ks Sorbus aucuparia, 1 ks Tilia cordata, 11 ks Pinus nigra, 1 ks Acer pseudoplatanus, 2 ks Cerasus sp. a 1 ks Fraxinus ornus rastúcich na ul. Halalovka, Lavičková, Kyjevská, na pozemkoch parc.č.2315/10, 2315/65, 2337/21, 2315/522, 2315/65, 2337/249, 2337/19, 2337/35 kat. územie Trenčín. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – Vybudovanie nových parkovacích miest – sídlisko Juh. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk Zverejnené: 20.03.2017