OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN - TRENČÍN, CYKLOTRASY: SO – UL. ZLATOVSKÁ

Späť
OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN - TRENČÍN, CYKLOTRASY: SO – UL. ZLATOVSKÁ Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.09.2017 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín – 1 ks Javor horský, 3 ks Sumach pálkový, 12 m2 Drieň krvavý, 3 m2 Tavoľník van Houtteho, 9 m2 Zlatovka prostredná, 4,5 m2 Zemolez obyčajný, 3 m2 Dula podlhovastá rastúcich na ul. Zlatovská, na pozemku parc.č.980/1 kat. územie Zlatovce. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – Vybudovanie nových parkovacích miest a cyklotrasy – „Cyklotrasy: SO – ul. Zlatovská“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk Zverejnené: 19.09.2017